سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

تحقیق در عملیات نرم

 

تاریخچه :

-اولین استفاده سازمان یافته از تحقیق در عملیات در جنگ جهانی دوم در انگلستان   و به سال 1941 بر می گردد .

- در جنگ جهانی دوم فرماندهی نظامی در انگلستان از گروهی از دانشمندان دعوت بعمل آورد تا در مسائل سوق الجیشی و تدابیر جنگی مربوط به دفاع زمینی و هوایی این کشور مطالعه نمایند. هدف آنها تعیین موثرترین روش استفاده از منابع محدود نظامی بود. از جمله مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت مطالعه کارایی بمب افکنهای نوع جدید و روش استفاده از راداری بود که به تازگی اختراع شده بود. تشکیل این گروه علمی به عنوان اولین فعالیت رسمی تحقیق در عملیات به شمار آمده است.

- جالب اینجاست که این روش ها به قدری موفق بودند که بعد از جنگ توجه مدیران صنعتی را نیز به خود جلب نمود و گروهای تحقیق در عملیات دریافتند که مسائل نظامی تفاوتی با مسائل صنعتی و اقتصادی ندارند و می توان از این علم در صنعت هم استفاده نمود.

- و از این رو در اوایل دهه ی ۱۹۵۰ میلادی بود که در بخش های صنعتی آمریکا برای کاهشش ضایعات و افزایش بهره وری واحد های تولیدی و صنعتی کارشناسان ORمشغول به کار شدند. از این پس پیشرفت های چشمگیری که استفاده از روش های ORبرای واحد های صنعتی آمریکایی به وجود آورد باعث رشد روز افزون تحقیق در عملیات گردید و دانشمندان را به پژوهش های بیشتر در این زمینه ترغیب نمود.

- ابداع روش سیمپلکس جورج دانتزیگ در سال ۱۹۴۷ از اولین و مهمترین دستاوردهای این پژوهش ها بود. البته شایان ذکر است برخی از روشهای متعارف تحقیق در عملیات مانند برنامه ریزی پویا ، نظریه ی صف و نظریه ی موجودی ها تا قبل از سال ۱۹۵۰تا حدودی گسترش پیدا کرده بود. 

فرایند حل مسئله OR

 

 


 
 
 
 
 

تعریف تحقیق در عملیات:

- تحقیق در عملیات به مجموعه ی از روش های علمی و فنونی گفته می شود که جهت شناخت مسایل درون سیستم به کار می روند و درصدد جواب بهینه برای مسئله هستند.( تکنیک های لازم : شبیه سازیSimulation))-بهینه سازی(Optimization)-آمار و احتمال(Probability and Statistics) )

 

شبیه سازیSimulation)): 

- این توانایی را به متخصصان می دهد که شرایط کار را آزمایش کنند و با تست ایده های خود برای بهبود هر چه بهتر بکوشند.

- بهینه سازی(Optimization): 

- امکان انتخاب بهترین حالت ممکن را از بین تعداد زیاد حالات به متخصص می دهد.

- آمار و احتمال(Probability and Statistics):  

- این امکان را به متخصص OR می دهد که میزان ریسک را اندازه گیری نماید ، متغیرهای مرتبط با فرآیند را شناسایی نماید و پیش بینی منطقی ای از سیستم را رائه دهد.

 

 

ویژگی های تحقیق در عملیات:

- بیشترین تمرکز OR بر روی تصمیم گیری برای مدیران است

- در OR از روش های علمی استفاده می شود.

- در OR مسایل و تصمیمات با نگاه سیستمی بررسی می شوند.

- OR یک دانش بین رشته ای است یعنی در رشته های مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد.

- کامپوتر نقش بسیار مهمی در دانش OR دارد.

 

 

کاربرد تحقیق در عملیات:

- ارزیابی بهره وری، کارایی و اثربخشی 

- برنامه‌ریزی زمانی

- تخصیص بهینه نیروهای کاری به مشاغل

- بودجه‌ریزی بهینه با هدف استفاده موثر از هزینه‌ها

- مدیریت جریان مواد و کالا در زنجیره تامین

- زمان‌بندی(کارکنان -مراحل تولید-مدیریت پروژه-انتقال داده‌ها در شبکه‌ها -رویدادهای ورزشی و پوشش تلویزیونی)

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم مسئله :

- مسأله را می‏ توان وضعیتی تعریف کرد که در آن فاصله ‏ای بین آنچه هست و آنچه باید باشد، وجود دارد. همچنین مسأله، وضعیتی است که گزینه ‏های دیگری غیر از گزینه موجود مطرح باشد. با این حساب مسأله (یا خواسته) ما عبارت است از تحقق وضعیت مطلوب (وضعیتی که می خواهیم باشد). وضعیت مطلوب در واقع هدفی است که ما می خواهیم محقق شود پس به بیان ساده تر مسأله، تحقق هدف است .

- مثلاً می خواهیم به تهران برویم. هدف (و مقصد) تهران است و مسأله، رسیدن به تهران. وضعیت موجود محلی است که هم اکنون در آن قرار داریم و وضعیت مطلوب، رسیدن به تهران (یا حضور در تهران) است. بدیهی است راه های مختلفی برای تحقق این هدف (رسیدن به تهران) وجود دارد و در واقع راه های مختلفی برای حل این مسأله وجود دارد.
در تعریف ارائه شده چند پیش فرض مهم وجود دارد:
ـ وضعیت بهتری نسبت به وضعیت فعلی قابل تصور است.
ـ شخص یا گروه تصمیم‏ گیرنده ‏ای وجود دارد.
ـ ذکر این نکته نیز ضروری است که شناخت مسأله، خود بخش مهمی از فرایند حل مسأله است.

 

تحقیق در عملیات سخت :

- مسئله یا واقعیت ، آن چنان که هست ، مدل سازی شود و جواب بهینه و یا در شکل محافظه کارانه آن جواب رضایت بخش برای آن محاسبه شود و مدل ساز با کشف روابط آن میتواند مسئله را به صورت یک مدل ریاضی صورت بندی کند . 

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺨﺖ :

- ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺤﺪود 

- دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺸﺎبه

- ﻣﻨﺎﻓﻊ واﺿﺢ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ

- ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

- ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ اﻧﺪك اﺳﺖ

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺨﺖ :

- اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 

- ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف

 - ﻫﺪف ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺴﺘﺠﻮیﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨه

- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻔﺎف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحقیق در عملیات نرم :

- با این استدلال که ذینفعان ( کارکنان ، مدیران ، شرکاء ، مشتریان و به طور کلی انسانها ) جزئی جدایی ناپذیر از مسئله می باشند و درصدد حل مسئله است .که به مسائل بد تعریف ، آشفته و غیر ساختارمند ساخت لازم را مبتنی بر برداشت های متفاوت افراد تدوین می کند .

- به عبارتی می توان گفت OR نرم مجموعه روش شناسی ساختاردهی به مسئله می باشد .( روش شناسی سیستم های نرم SSM – نگاشت شناختی CM – تحلیل و توسعه گزینه استراتژیک SODA  - رویکرد گزینه استراتژیک SCA  - تحلیل استواری RA  و مدل سازی ساختاری تفسیری ISM  اشاره کرد .

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺮم :

- ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و آشفته

- ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ نامشخص

- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺿﻌﯿﻒ از اﺟﺰای ﻣﺴﺌﻠﻪ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ

- ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از اﻓﺮاد

- ﻋﺪم توافق در مورد اهداف و ﯾﺎ اقدامات و در عین حال وجود ارزش  ها و منافع مشترک برای همکاری

- ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺣﻮل ﭼﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ 

 

 

 

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺮم :

- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ جنبهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻠه

- کم رنگ شدن بهینه سازی

- اﻣﮑﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺪف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ادراك ﻣﺘﻔﺎوت از واﻗﻌﯿﺖ 

- ﻫﺪف ﻏﺎﻟﺐ :ساخت دهی به مسئله 

- ﻓﺮض:سیستم ها جنبه های ذهنی از واقعیت ادراک شده توسط ذینفعان مختلف هستند که افراد بر حسب تجربه گذشته ، آموزش ها ، ارزش ها و بستر اجتماعی خود به تفسیر آنها می پردازند .  

نکته : تحقیق در عملیات نرم و سخت ، جایگزین هم نبوده ، بلکه نقش مکمل دارند و به نوعی با هم تنیده اند .

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ 

نرم

ﺳﺨﺖ

 

آشفته ( مسئله زا )

ﺧﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه

وضعیت مسئله

ساخت دهی به مسئله

حل مسئله

هدف

قابل مذاکره

مشخص

مرزهای سازمان

مدل های مفهومی

مدل های ریاضی / منطقی

روش شناسی

تسهیل گری 

خبرگی در تحقیق در عملیات

کارکرد متخصص OR

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي  / برنامه اقدام 

ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ / پیشنهاد های مشخص

خروجی

 

 

 

پارادایم :

- بر اساس معنی استفاده شده به وسیله بورل و مورگان ، مجموعه ای از مفروضات خاص در ارتباط با سوالات هستی شناسی ، شناخت شناسی و روش شناسی است که ساختار دانش در هر رشته ای را شکل می دهد .

 

تعریف یک: 

پارادایم در واقع همان برداشت ذهنی، الگوی فکری، چارچوب ذهنی و... و همان عادات فکری ما می باشد که باعث می گردد ما از الگوی رفتاری خاصی بیشتر تبعیت کنیم. ( یعنی بطور مثال اگر من عادت به پرخوری و یا کم خوری دارم بخاطر اینکه از پارادایم فکری پرخوری و یا کم خوری برخوردارم. و یا اگر من عادت دارم در کارهایم منظم باشم، خوش قول باشم،و ... و یا برعکس نا منظم و بد قول باشم و ... بخاطر این است که من از چنین پارادایم هایی برخوردار هستم. پارادایم هایی که بعضا خوب، مثبت و سازنده و یا برعکس منفی و یا تخریبی هستند.)

 

تعریف دو: 

پارادایم را می توان معادل فهمیدن حقیقت چیزی دانست. یعنی هنگامیکه شما از حقیقت چیزی سر در می آورید، به پارادایم جدیدی دست یافته اید . (مثال تا قبل از گالیله، همه فکر می کردند زمین ثابت و بقیه سیارات بدور آن می چرخند، چرا که واقعیت حرکت خورشید از شرق به غرب چنین فهمی را ایجاد می کرد، اما گالیله زودتر از دیگران به این حقیقت دست یافت که ما به دورخورشید می چرخیم و لذا ما را نسبت به زمین عوض نمود ).


 

فهمیدن پارادایم به چه دردی می خورد ؟


تغییر پارادایم (Paradigm Shift)، بدیهی است که درک حقیقت هر چیزی کمک بسزایی به شناخت بیشتر می کند و هنگامیکه حقیقتی برایمان برملا می گرددبه فهم جدید می رسیم که باعث تغییر نگرشمان می گردد.اساسی ترین روشی است که برای تغییر دادن آدمی تا کنون شناخته شده است. یعنی با تغییر پارادایم یک آدم می توان، طرز رفتار و یا برداشت وی را بطور اساسی تغییر داد و انگار که دکمه راه اندازی مجدد (Reset).  فردی همچون کامپیوتر فشرده شود. و طرف نگاهی مجدد به موضوعی پیدا کند.
شما می دانید که در دنیای مدیریت یکی از سخت ترین کارها تغییر دادن طرز فکر پرسنل می باشد در حین اینکه بسیار هم بدان نیاز داریم. اما من مدیر که تغییر دادن خودم بسیار سخت است، چگونه می توانم طرز فکر همکارانم را آنگونه که دوست دارم و مناسب سازمان و یا کارم می دانم، تغییر دهم؟ منِ مدیری که نه تخصص روانشناسی دارم و نه قراربوده است که داشته باشم. اما وقتی استراتژی خاصی را دنبال می کنم که نیازمند تغییر رفتار همکارانم می باشد، واقعا چالش بزرگی را حس می کنم. انگار که من  از کره دیگری آمده ام و آنان مطعلق به کره دیگری هستند و با  دو زبان متفاوت با هم حرف می زنیم. حال موضوع پارادایم چه کمکی به من می کند؟

 

 

ویژگی های پارادایم سنتی تحقیق در عملیات 

 
 
 

1.صورت بندی مسئله به شکل یک هدف جهت بهینه سازی آن است. اگر اهداف چند گانه وجود داشته باشد ، تلاش می شود با مبادله به یک مقیاس مشترک رسید .

2.نیاز به داده های بسیار زیاد دارد . مشکلات تقلیل داده ها ، دسترسی به داده ها و اعتبار داده ها وجود دارد .

3. علمی سازی و تفکیک روش از نگرش ها داشتن پیش فرض اجماع 

4.افراد به صورت اشیاء مستقل در نظر گرفته می شوند .

5.فرض اینکه یک تصمیم گیرنده وجود دارد و دارای اهداف مجرد و مستقلی است که می توان از انها اقدامات عینی را استخراج و با استفاده از زنجیره سلسله مراتبی فرماندهی پیاده سازی کرد .

6.تلاش برای از بین بردن عدم اطمینان آینده و تصمیم گیری برای آینده از قبل وجود دارد .

 

 

ویژگی های پارادایم جایگزین 

 
 
 

1. از نوع بهینه سازی نیست . به دنبال راه حل جایگزین است که بدون مبادله از نظر معیارهای متفاوت قابل قبول است .

2.نیاز به داده کمتر است و از ترکیب داده های سخت و نرم با قضاوت های اجتماعی استفاده می کند .

3. سادگی و شفافیت از ویژگی های آن است و تلاش می کند وضعیت ناسازگاری را شفاف کند .

4.افراد را به عنوان سوژه های فعال درنظر می گیرد .

5.برنامه ریزی  را تسهیل می کند .

6.عدم اطمینان را می پذیرد و هدفش آن است که گزینه های بیشتری در دسترس باشد .

 

 

پارادایم بهینه سازی / هنجاری ( 1960-1940) : روش های حل مسئله 

- این پارادایم بر این مبتنی است که تصمیم گیرنده با عقلانیت کامل تصمیم می گیرد و توانایی انتخاب راه حل های مختلف را با دانش کامل نسبت به چیستی مسئله ( جایی که هست ) و خواسته خود ( جایی که می خواهد باشد ) دارد .در علوم مدیریت به طور مشخص ، به دنبال بهینه سازی عملیات هستند .

 

پارادایم تفسیری / یادگیری (1980/1970) : روش شناسی های بهبود وضعیت

اکاف این پارادایم را « رویکرد طراحی » می نامد ، زیرا این روش ها سعی دارند مسئله های سیستم را در مخالفت با « رویکرد تحقق » ، که هدفش مهار زمینه یا محیطی است که مسئله اتفاق می افتد ، از بین ببرد و سعی می کند به جای حل مسائل سیستم ، آنها را کم نموده و از بین ببرد . 

تعدادی از روش شناسی های این پارادایم :

 

 

پارادایم انتقادی (1990-1980) : روش شناسی سیستم های مداخله ای – مقتدر 

 

-فلسفه این روش شناسی بر این اعتقاد استوار است که سیستم های اجتماعی ستمگر و ناعادلانه اند .

-تفکر سیستمی در پارادایم باید بر موضوع نابرابری افراد جامعه متمرکز شود .

- این پارادایم بر مبنای کار جکسون و فلود در اوایل دهه 1980 در انگلستان شکل گرفت .

-ویژگی اصلی این رویکردها این است که سعی در قدرت دادن به تمام بازیگران دخیل در مسئله می کند .

 

 

رویکرد های ساختاردهی مسئله ( PSM) :

 

  

ویژگی مسائل غیر ساختاریافته

مسائل ساختار یافته 

ذی نفعان چند گانه

فرمول بندی منطقی از طریق معیارها

دیدگاه های چند گانه

قابل تعریف با استفاده از روش های کلاسیک تحقیق در عملیات 

منافع گنگ و یا متناقض 

----

عوامل نامشهود 

----

عدم قطعیت

----

 

 

مسائل ساختار یافته باید :

- بتواند بین دیدگاه های مختلف چندین راهکار تقارن و همبستگی برقرار سازد.

- برای همه مشارکت کنندگان قابل دسترسی و فهم باشد.

- به صورت تکرار پذیر عمل کند تا چگونگی مباحثه میان مشارکت کنندگان و مراحل آن را بازتاب دهد .

- بهبودهای جزئی و موضعی را شناسایی کرده و آنها را الزام کند ، نه آنکه یک راه حل کلی ارائه دهد. 

 

 

تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی : مقایسه دو کشور پیشرو ( آمریکا و انگلستان )

 

انگلستان 

آمریکا

پژوهش عملیاتی 

تحقیق در عملیات 

رویکردی سیستمی تر و البته تفسیری – تشریحی 

----

بیشترین چاپ مقالات در نشریات 

----

----

بی توجهی به تحقیق در عملیات نرم 

----

قرارگرفتن تحقیق نرم در دپارتمان های دیگر غیر از دپارتمان تحقیق در عملیات

----

----

----

----

 

 

خلاصه فصل :

- مسائل جهان پیرامون ما بسیار پیچیده است و به طور فزاینده بر پیچیدگی و چندگانگی آن افزوده می شود که مدل سازی و درک آنها با استفاده از روش های تحقیق در عملیات سخت ، بسیار دشوار است .

- تحقیق در عملیات نرم سعی داشت تا با علم به اینکه انسانها بخش جدایی ناپذیر از سازمانها هستند و این افراد هر یک دارای جهان بینی ها و انگیزه های خود هستند به مسائل نگاه کند .

- تحقیق در عملیات نرم مشکلات درگیر در پیش بینی رفتار انسان را درک می کند .

- تکنیک های تحقیق در عملیات نرم همواره محققی را به کار می گیرد تا تمامی جوانب را در نظر گرفته و  همواره به عنوان تسهیلگر فرایند در مسایل عمل نمایند .

- تحقیق در عملیات نرم از روش های کیفی ، عقلانی ، تفسیری و ساختاریافته برای تفسیر ، تعریف و اکتاشاف دیدگاه های مختلف یک سازمان عمل می کند .

 

 منابع :


- کتاب تحقیق در عملیات نرم ( رویکردهای ساختاردهی مسئله )
- کتاب مدل سازی نرم در مدیریت
- سایت انجمن مدیریت صنعتی
- جزوه آموزشی تحقیق در عملیات 2 ، دکتر عادل آذر
- سایت http://m-sanati.ir
-MIS مدیریت سیستم های اطلاعاتی - مقاله مساله یابی
http://nedaouladeh.blogfa
-تعریف و مفهوم مسأله
http://pishgam5.rozblog.com