سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

لیست تمام تگ های اچ تی ام ال

در این فهرست تمام تگ های زبان اچ تی ام ال مطابق با ورژن ۵ آن به صورت جدول آمده است. و توضیح داده شده که هر کدام چه کاری انجام می دهند.

 

HTML Tag List With Description

NEW - New tag introduce in HTML5
REMOVE - Not Support in HTML5

NEW/REMOVE - New Tag introduce in HTML5, But now yet support in HTML5

 

Tag Description In HTML5?
<!--...--> Describe a comment text in the source code  
<!doctype> Defines a document type  
<a> Specific a anchor (Hyperlink)
Use for link in internal/external web documents.
 
<abbr> Describes an abbreviation (acronyms)  
<acronym> Describes an acronyms REMOVE
<address> Describes an address information  
<applet> Embedding an applet in HTML document REMOVE
<area> Defines an area in an image map  
<article> Defines an article NEW
<aside> Describes contain set(or write) on aside place in page contain NEW
<audio> Specific audio content NEW
<b> Specific text weight bold  
<base> Define a base URL for all the links with in a web page  
<basefont> Describes a default font color, size, face in a document REMOVE
<bb> Define browser command, that command invoke as per client action NEW/ REMOVE
<bdo> Specific direction of text display  
<big> Defines a big text REMOVE
<blockquote> Specifies a long quotation  
<body> Defines a main section(body) part in HTML document  
<br /> Specific a single line break  
<button> Specifies a press/push button  
<canvas> Specifies the display graphics on HTML web documment NEW
<caption> Define a table caption  
<center> Specifies a text is display in center align REMOVE
<cite> Specifies a text citation  
<code> Specifies computer code text  
<col> Specifies a each column within a <colgroup> element in table  
<colgroup> Defines a group of one or more columns inside table  
<command> Define a command button, invoke as per user action NEW
<datagrid> Define a represent data in datagrid either list wise or tree wise NEW/ REMOVE
<datalist> Define a list of pre-defined options surrounding <input> tag NEW
<dd> Defines a definition description in a definition list  
<del> Specific text deleted in web document  
<details> Define a additional details hide or show as per user action NEW
<dfn> Define a definition team  
<dialog> Define a chat conversation between one or more person NEW/ REMOVE
<dir> Define a directory list REMOVE
<div> Define a division part  
<dl> Define a definition list  
<dt> Define a definition team  
<em> Define a text is emphasize format  
<embed> Define a embedding external application using a relative plug-in NEW
<eventsource> Defines a source of event generates to remote server NEW/ REMOVE
<fieldset> Defines a grouping of related form elements  
<figcaption> Represents a caption text corresponding with a figure element NEW
<figure> Represents self-contained content corresponding with a <figcaption> element NEW
<font> Defines a font size, font face and font color for its text REMOVE
<footer> Defines a footer section containing details about the author, copyright, contact us, sitemap, or links to related documents. NEW
<form> Defines a form section that having interactive input controls to submit form information to a server.  
<frame> Defines frame window. REMOVE
<frameset> Used to holds one or more <frame> elements. REMOVE
<h1> to <h6> Defines a Headings level from 1 to 6 different sizes.  
<head> Defines header section of HTML document.  
<header> Defines as a container that hold introductory content or navigation links. NEW
<hgroup> Defines the heading of a section that hold the h1 to h6 tags. NEW/ REMOVE
<hr /> Represent a thematic break between paragraph-level tags. It is typically draw horizontal line.  
<html> Define a document is a HTML markup language  
<i> Defines a italic format text  
<iframe> Defines a inline frame that embedded external content into current web document.  
<img> Used to insert image into a web document.  
<input> Define a get information in selected input  
<ins> Used to indicate text that is inserted into a page and indicates changes to a document.  
<isindex> Used to create a single line search prompt for querying the contents of the document. REMOVE
<kbd> Used to identify text that are represents keyboard input.  
<keygen> Used to generate signed certificate, which is used to authenticate to services. NEW/ REMOVE
<label> Used to caption a text label with a form <input> element.  
<legend> Used to add a caption (title) to a group of related form elements that are grouped together into the <fieldset> tag.  
<li> Define a list item either ordered list or unordered list.  
<link> Used to load an external stylesheets into HTML document.  
<map> Defines an clickable image map.  
<mark> Used to highlighted (marked) specific text. NEW
<menu> Used to display a unordered list of items/menu of commands.  
<meta> Used to provide structured metadata about a web page.  
<meter> Used to measure data within a given range. NEW
<nav> Used to defines group of navigation links. NEW
<noframes> Used to provide a fallback content to the browser that does not support the <frame> element. REMOVE
<noscript> Used to provide an fall-back content to the browser that does not support the JavaScript.  
<object> Used to embedded objects such as images, audio, videos, Java applets, and Flash animations.  
<ol> Defines an ordered list of items.  
<optgroup> Used to create a grouping of options, the related options are grouped under specific headings.  
<option> Represents option items within a <select><optgroup> or <datalist> element.  
<output> Used for representing the result of a calculation. NEW
<p> Used to represents a paragraph text.  
<param> Provides parameters for embedded object element.  
<pre> Used to represents preformatted text.  
<progress> Represents the progress of a task. NEW
<q> Represents the short quotation.  
<rp> Used to provide parentheses around fall-back content to the browser that does not support the ruby annotations. NEW
<rt> Specifies the ruby text of ruby annotation. NEW
<ruby> Used to represents a ruby annotation. NEW
<s> Text display in strikethrough style.  
<samp> Represents text that should be interpreted as sample output from a computer program.  
<script> Defines client-side JavaScript.  
<section> Used to divide a document into number of different generic section. NEW
<select> Used to create a drop-down list.  
<small> Used to makes the text one size smaller.  
<source> Used to specifies multiple media resources. NEW
<span> Used to grouping and applying styles to inline elements.  
<strike> Represents strikethrough text. REMOVE
<strong> Represents strong emphasis greater important text.  
<style> Used to add CSS style to an HTML document.  
<sub> Represents inline subscript text.  
<sup> Represents inline superscript text.  
<table> Used to defines a table in an HTML document.  
<tbody> Used for grouping table rows.  
<td> Used for creates standard data cell in HTML table.  
<textarea> Create multi-line text input.  
<tfoot> Used to adding a footer to a table that containing summary of the table data.  
<th> Used for creates header of a group of cell in HTML table.  
<thead> Used to adding a header to a table that containing header information of the table.  
<time> Represents the date and/or time in an HTML document. NEW
<title> Represents title to an HTML document.  
<tr> Defines a row of cells in a table.  
<track> Represents text tracks for both the <audio> and <video> tags. NEW
<tt> Represents teletype text. REMOVE
<u> Represents underlined text.  
<ul> Defines an unordered list of items.  
<var> Represents a variable in a computer program or mathematical equation.  
<video> Used to embed video content. NEW
<wbr> Defines a word break opportunity in a long string of text. NEW