سایت هیمو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

پرسشنامه چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

 

ردیف

عبارات

کاملا مخالفم

نسبتا مخالفم

کمی مخالفم

کمی موافقم

نسبتا موافقم

کاملا موافقم

الف) خانواده

1

من از بودن در کنار خانواده ام لذت می برم.

 

 

 

 

 

 

2

خانواده من با هم خوب می سازند.

 

 

 

 

 

 

3

من از گذراندن زمان در کنار والدینم لذت می برم.

 

 

 

 

 

 

4

من و پدر و مادرم تفریحات با نشاطی انجام می دهیم.

 

 

 

 

 

 

5

خانواده من از خیلی از خانواده ها بهتر هستند.

 

 

 

 

 

 

6

اعضاي خانواده من با یکدیگر با مهربانی صحبت می کنند.

 

 

 

 

 

 

7

والدینم با من رفتار خوبی دارند.

 

 

 

 

 

 

ب) دوستان

8

دوستانم با من رفتار خوبی دارند.

 

 

 

 

 

 

9

دوستانم با من مهربان هستند.

 

 

 

 

 

 

10

کاش دوستان دیگري داشتم.

 

 

 

 

 

 

11

دوستانم نسبت به من بدجنس هستند.

 

 

 

 

 

 

12

دوستان من فوق العاده خوب هستند.

 

 

 

 

 

 

13

من با دوستانم اوقات بدي را می گذرانم

 

 

 

 

 

 

14

من با دوستانم اوقات بانشاطی را می گذرانم

 

 

 

 

 

 

15

من به تعداد کافی دوست دارم.

 

 

 

 

 

 

16

اگر به کمک احتیاج داشته باشم، دوستانم به من کمک می کنند.

 

 

 

 

 

 

ج) مدرسه

17

من چشم به راه رفتن به مدرسه هستم.

 

 

 

 

 

 

18

من بودن در مدرسه را دوست دارم.

 

 

 

 

 

 

19

محیط مدرسه براي من جذابیت دارد و جالب است.

 

 

 

 

 

 

20

کاش هرگز به مدرسه نمی رفتم.

 

 

 

 

 

 

21

در مدرسه چیزهاي زیادي وجود دارد که من دوست ندارم

 

 

 

 

 

 

22

من از فعالیتهاي مدرسه لذت می برم

 

 

 

 

 

 

23

من در مدرسه چیزهاي زیادي یاد می گیرم.

 

 

 

 

 

 

24

من در مدرسه احساس بدي دارم

 

 

 

 

 

 

د) محیط زندگی

25

من جایی را که زندگی می کنم دوست دارم.

 

 

 

 

 

 

26

کاش در همسایگی ما افراد دیگري زندگی می کردند

 

 

 

 

 

 

27

کاش در خانه دیگري زندگی می کردم

 

 

 

 

 

 

28

کاش در جاي دیگري زندگی می کردم

 

 

 

 

 

 

29

من محل زندگیم را دوست دارم.

 

 

 

 

 

 

30

من همسایگانمان را دوست دارم.

 

 

 

 

 

 

31

این شهر پر از آدمهاي بدجنس(ناجور) است.

 

 

 

 

 

 

32

خانه ما زیبا و دوست داشتنی است.

 

 

 

 

 

 

33

در جایی که من زندگی می کنم تفریحات با نشاط زیادي می توان انجام داد.

 

 

 

 

 

 

ه) خود (self)

34

من فکر می کنم خوش قیافه هستم.

 

 

 

 

 

 

35

بودن من باعث نشاط و خوشحالی اطرافیان است.

 

 

 

 

 

 

36

من آدم خوب و مهربانی هستم.

 

 

 

 

 

 

37

بیشتر مردم مرا دوست دارند.

 

 

 

 

 

 

38

کارهاي زیادي وجود دارد که من می توانم به خوبی آن ها را انجام دهم.

 

 

 

 

 

 

39

من دوست دارم کارهاي جدید را امتحان کنم.

 

 

 

 

 

 

40

من خودم را دوست دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی، خود) در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

کاملا مخالفم

نسبتا مخالفم

کمی مخالفم

کمی موافقم

نسبتا موافقم

کاملا موافقم

امتیاز

1

2

3

4

5

6

 

 

 

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 10، 11، 13، 20، 21، 24، 26، 27، 28، 31 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینه

کاملا مخالفم

نسبتا مخالفم

کمی مخالفم

کمی موافقم

نسبتا موافقم

کاملا موافقم

امتیاز

6

5

4

3

2

1

 

 

 

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد

سوالات مربوطه

خانواده

7-1

دوستان

16-8

مدرسه

24-17

محیط زندگی

33-25

خود

40-34

 

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمره کلی این آزمون از 40 تا 240 متغیر خواهد بود و نمرات بالاتر بیانگر رضایت بالاتر فرد پاسخ دهنده از زندگی خواهد بود و برعکس.

 

روایی و پایایی

پرسشنامه چند بعدي رضایت از زندگی (هیوبنر، 2001 ) توسط لطیفیان و شیخ اسلامی (1383) در جامعۀ ایران هنجاریابی شده و براي تعیین روایی آن از تحلیل عاملی (اکتشافی) استفاده شد و در نهایت روایی آن مورد تایید قرار گرفت. براي محاسبه پایایی پرسشنامه رضایت از زندگی از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. پایایی بازآزمایی و آلفاي کرونباخ محاسبه شده در پژوهشلطیفیان و شیخ اسلامی ( 1383 ) به ترتیب 70/0 و 90/0 گزارش شده است. در پایان نامه ابراهیمی کوه بنانی (1390) آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه محاسبه گردید که مقادیر آن در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه چند بعدي رضایت از زندگی

بعد

آلفای کرونباخ

خانواده

83/0

دوستان

58/0

مدرسه

80/0

محیط زندگی

33/0

خود

80/0

کل

79/0

 

 

منبع: ابراهیمی کوه بنانی، شهین، (1390)، رابطه هوشه یجانی و هوش معنوي با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته روان شناسی و آموزشکودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاینات.

 

پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه + معرفی پرسشنامه (TSI )
پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه + معرفی پرسشنامه (TSI ) WORD     تعداد صفحات  :  7 بخش اول: پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI) بخش دوم: معرفی پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI) ...
دریافت فایل
پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز (پرسشنامه اثربخشی پارسونز)
اين پرسشنامه توسط پارسونز(1969) طراحی و بوسيله  فرخ نژاد(1386) ترجمه شده است و دارای چهار بعد تحقق يا كسب هدف، انطباق، انسجام يا يگانگي و تداوم يا حفظ الگوها می باشد و در مجموع 28 سؤال دارد.   تعداد سوالات:   28 تعداد صفحات:    3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل:     WORD ...
دریافت فایل
پرسشنامه لارسون (پرسشنامه رضایت جنسی لارسون)
پرسشنامه رضایت جنسی لارسون بوسیله لارسون و همکارانش در سال 1998 ارائه شد.این پرسشنامه دارای 25 سوال و 4 مؤلفه  تمایل به برقراری روابط جنسی، نگرش جنسی، کیفیت زندگی جنسی و سازگاری جنسی  می باشد. روش نمره گذاری این پرسشنامه شامل 25 عبارت بوده و پاسخ های آن به صورت 5 گزینه ای و براساس مقیاس لیکرتی از 1 تا 5 است. در عبارات 1، 2، و .... گزینه های هرگز،به ندرت ،گاهی اوقات ،اکثر اوقات و همیشه به ترتیب نمرات 1 تا 5 را دریافت میکنند و .......   تعداد سوالات:   25 ت ...
دریافت فایل
دانلود پرسشنامه نئو فرم بلند - تفسیر پرسشنامه نئو فرم بلند
نمره گذاری پرسشنامه نئو فرم بلند تعداد سوالات:    240 تعداد صفحات:    7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + کلید نمره گذاری + تفسیر  نوع فایل:   (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) WORD + (پرسشنامه) PDF ...
دریافت فایل
پرسشنامه نئو فرم بلند (پرسشنامه - پاسخنامه - کلید نمره گذاری - تفسیر آزمون)
پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 240 سوالی – NEOPI-R   تعداد سوالات: 240 تعداد صفحات: 11 شامل: پرسشنامه - پاسخنامه - کلید نمره گذاری - تفسیر نوع فایل: WORD + PDF ...
دریافت فایل
راهنمای پرسشنامه میلون 3 (راهنما - پرسشنامه - کلید نمره گذاری - پاسخنامه)
سوابق تاریخی و چگونگی تدوین MCMI اصلی تدوین MCMI-II تدوین MCMI-III ملاحظات نظری الگوهای بالینی شخصیت نشانگان بالینی شاخصهای روایی و سبک پاسخ نمره گذاری مقیاسهای بالینی ومقیاسهای ZوY تفسیر آزمون میلون   تعداد سوالات: 175 تعداد صفحات: 28 (کلید و پاسخنامه ) + 37 (پرسشنامه و راهنما) شامل: پرسشنامه - پاسخنامه - نحوه نمره گذاری و راهنما - مولفه - روایی و پایایی نوع فایل: WORD     ...
دریافت فایل
پرسشنامه‌ خودپنداره‌ مربوط به مدرسه - پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن
این پرسشنامه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ‌ها به‌صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه‌ای از کاملاً موافق (4 نمره) تا کاملاً مخالف (1 نمره) نمره‌گذاری شده است. تعداد سوالات: 15 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه - نمره گذاری - پایایی نوع فایل: WORD     ...
دریافت فایل
پرسشنامه خودکارآمدی موریس - پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان SEQ – C
پرسش نامه خود اثرمندي كودكان و نوجوانان شامل 23 مادهاست كه از سه خرده آزمون خوداثرمندي اجتماعي، خوداثرمندي تحصيلي و خوداثرمندي هيجاني تشكيل شدهاست. و توانايي آزمودني را در موقعيتهاي مختلف مي سنجد.   تعداد سوالات: 23 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه - نمره گذاری - مولفه - روایی و پایایی نوع فایل: WORD ...
دریافت فایل
پرسشنامه درگیری شغلی لاداهل و کجنر (پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر)
هدف: اين ابزار مشخص مي سازد كه فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپري مي كند و اصطلاحاً درگيري كاري او به چه ميزان است.   تعداد سوالات: 20 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه - نمره گذاری - تفسیر نوع فایل: WORD ...
دریافت فایل
پرسشنامه مهارت های مقابله ای ورزشکاران - پرسشنامه مهارتهای مقابله ای (ACSI-28)
پرسشنامه acsi-28 در سال 1995 توسط اسمیت و همکاران در کشور مجارستان طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه مهارتهای روانی کنارآمدن با سختیها, مربی پذیری, تمرکز, اعتماد بنفس و انگیزش, هدف گزینی و آمادگی ذهنی, خوب بازی کردن تحت فشار, رهایی از نگرانی را اندازه گیری می کند و در نهایت میزان مهارتهای مقابله ای هر شخص را به صورت میانگین نشان می دهد. ورزشکاران با خواندن سوالات پرسشنامه و یادآوری تجربیات خود در حال و گذشته به عبارات نمره می دهند. هر خرده مقیاس شامل 4 سوال است که در این پرسشنامه گنجانده شده ا ...
دریافت فایل